Det finanspolitiska ramverket bör stramas upp

Regeringarna har under de senaste 15 åren fört en finanspolitik som inte leder till att överskottsmålet nås. Enligt Riksrevisionen bör regeringen vara tydligare med hur långt från målet man är och tydligt redovisa hur man tänker sig en återgång till målet.

Riksrevisionen konstaterar att målet om en procents överskott inte nås ens för ett enskilt år i budgetpropositionen för 2016 trots att den utgår från god tillväxt och att de reala utgifterna för olika bidrag minskar. Regeringen presenterar inte någon plan för hur man ska återgå till målnivån under den här mandatperioden.

Arbetslösheten bland personer med låg utbildningsnivå har fördubblats under 2000-talet och den är extra hög bland nyanlända. Det kraftigt ökade antalet asylsökande med låg utbildningsnivå påverkar beräkningen av potentiell BNP i budgetpropositionen och därmed tillväxtkalkyler och avvägningen om finanspolitiken ska stramas åt eller inte.

Regeringen bör vid beräkningen av potentiell BNP undersöka om det är rimligt att anta att det stora antalet nyanlända med låg utbildning kommer att få arbete i lika hög grad som tidigare grupper från samma länder.

You may also like...